Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Preambule

 

Deze verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door PermaFungi CVBA SO, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C/99 3 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0546.704.074 hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna “de koper” genoemd.

 

Artikel 2: Algemene voorwaarden

 

2.1 Definities

Met KOPER bedoelen we elke natuurlijke of rechtspersoon die voor niet-professionele doeleinden producten verwerft die aanwezig zijn op de site www.PermaFungi.be en die een overeenkomst op afstand afsluit;

Met VERKOPER bedoelen we het bedrijf PermaFungi CVBA SO dat zijn producten aanbiedt aan kopers op deze site;

Met CONTRACT op AFSTAND wordt een overeenkomst bedoeld waarvoor, in het kader van een systeem van verkoop op afstand van producten georganiseerd door de verkoper en tot het einde van de looptijd van de overeenkomst, slechts een of meer communicatietechnieken op afstand worden gebruikt.

2.2 Algemene informatie

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen PermaFungi en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via deze site. De aankoop van een artikel of dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.

Deze verkoopsvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

PermaFungi heeft het recht haar verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

 

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

 

De aangeboden producten staan vermeld in de catalogus op de website van de verkoper. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving en foto’s. Deze garanderen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product, met name wat betreft kleuren en vormen. 

Deze producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De beschikbaarheid wordt altijd getoond op de website van de verkoper. Als de koper een bestelling plaatst vlak voor de beschikbaarheid van de voorraad op de site wordt bijgewerkt, zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen en hem de mogelijkheid bieden om te wachten of om de bestelling van de niet-beschikbare artikelen zonder kosten te annuleren.

 

Artikel 4: Tarieven

 

De prijzen van de producten en diensten op de site zijn aangegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen). PermaFungi heeft het recht deze prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die van kracht zijn op het moment van bevestiging van de bestelling. 

De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van de verwerking, het transport en de levering van de bestelling, voor zover deze plaatsvinden in de hieronder vermelde landen. De afleverings- en verzendkosten zijn voor rekening van de koper (tenzij anders aangegeven op de website). Ze worden getoond, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over de plaats van levering.

 

Artikel 5: Landen

 

De online verkoop van producten en diensten op de website van de verkoper is enkel mogelijk voor kopers met verblijfplaats in België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland of Nederland.

 

Artikel 6: Bestellingen

 

De koper, die een product op de website van de verkoper wil kopen, moet verplicht:

producten toevoegen aan het winkelmandje;

het online bestelformulier invullen met zijn persoonlijke gegevens;

zijn bestelling valideren na controle;

de betaling verrichten onder de voorziene voorwaarden;

De contractuele informatie wordt dezelfde dag nog per e-mail bevestigd. De verkoop wordt pas definitief afgesloten na ontvangst van deze e-mail.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning hier volledige kennis van te hebben en het afzien van het recht zich te beroepen op de eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

 

Artikel 7: Verzakingsrecht

 

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product. 

Binnen deze termijn moet de consument een e-mail sturen naar info@PermaFungi.be met zijn wens afstand te doen van de levering en het geleverde product op eigen kosten en risico terugsturen naar de administratieve zetel van PermaFungi: Havenlaan 86C/99 3 1000 Brussel.

De producten moeten in hun originele verpakking, onbeschadigd, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en bewijs van orderbevestiging worden teruggestuurd. De aldus geretourneerde producten mogen niet zijn uitgepakt, niet verzegeld of op enigerlei wijze zijn gebruikt.

Onvolledige, beschadigde, aangetaste of bevuilde goederen door de klant worden niet teruggenomen.

Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten.

 

Artikel 8: Betaalmethoden

 

De betaling gebeurt via Bancontact, Visa, Mastercard of PayPal.

De bestelde artikelen blijven de exclusieve eigendom van PermaFungi tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

 

Artikel 9: Leveringen

 

De producten worden geleverd op het op het bestelformulier vermelde adres dat enkel in de overeengekomen landen mag liggen.

De op het artikelformulier aangegeven tijden zijn indicatieve tijden en komen overeen met de verzendtijden plus de levertijd.

PermaFungi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering als gevolg van de verantwoordelijkheid van de post. Er vindt geen terugbetaling van de bestelling plaats zolang deze niet aan de afzender is teruggezonden.

In geval van betaling per bankoverschrijving wordt de bestelling pas verwerkt na ontvangst van het bedrag. Bijgevolg gelden in dit geval de termijnen vanaf de dag van ontvangst van de betaling. Deze kunnen dus afwijken van de termijnen die vermeld staan op de dag van plaatsing van de bestelling.

 

Artikel 10: Garantie

 

Ten aanzien van de consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van non-conformiteit van een verkocht product dat binnen de 2 maanden na levering van het artikel wordt vastgesteld, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk en nauwkeurig per aangetekende brief of e-mail op de hoogte brengen.

Deze garantie dekt enkel de gebreken aanwezig op het ogenblik van de levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, worden niet gedekt door de garantie.

 

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

 

De verkoper, in het online verkoopproces, is enkel gebonden aan een middelenverbintenis; Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de service, of andere onbedoelde problemen.

De gegevens op de site worden ook te goeder trouw gegeven. De links naar de websites van de partners worden enkel ter informatie verstrekt. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze sites.

 

Artikel 12: Persoonlijke gegevens

 

De informatie die u ons verstrekt (naam, adres, e-mail, telefoon) is noodzakelijk voor de verwerking, betaling en levering van bestellingen. Bepaalde informatie kan worden doorgegeven aan bedrijven die betrokken zijn bij de levering van uw producten. Deze informatie wordt opgeslagen in onze database voor een beperkte periode van 3 jaar. Na deze periode worden de gegevens van personen die niet langer actief zijn op onze site definitief verwijderd. Uw bankkaartgegevens worden enkel bewaard voor de duur van de betalingstransactie.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief staat u ons toe om u promotionele of informatieve e-mails te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan elke pagina van onze e-mails.

U beschikt over een permanent recht van toegang tot en rectificatie van alle gegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving. U kunt toegang tot uw persoonlijke gegevens aanvragen door ons te mailen naar info@permafungi.be.

In geval van een geschil heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Artikel 13: Geschillenbeslechting

 

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij er bindende bepalingen van openbare orde zijn.

Artikel 1: Preambule

 

Deze verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door PermaFungi CVBA SO, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C/99 3 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0546.704.074 hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna “de koper” genoemd.

 

Artikel 2: Algemene voorwaarden

 

2.1 Definities

Met KOPER bedoelen we elke natuurlijke of rechtspersoon die voor niet-professionele doeleinden producten verwerft die aanwezig zijn op de site www.PermaFungi.be en die een overeenkomst op afstand afsluit;

Met VERKOPER bedoelen we het bedrijf PermaFungi CVBA SO dat zijn producten aanbiedt aan kopers op deze site;

Met CONTRACT op AFSTAND wordt een overeenkomst bedoeld waarvoor, in het kader van een systeem van verkoop op afstand van producten georganiseerd door de verkoper en tot het einde van de looptijd van de overeenkomst, slechts een of meer communicatietechnieken op afstand worden gebruikt.

2.2 Algemene informatie

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen PermaFungi en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via deze site. De aankoop van een artikel of dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.

Deze verkoopsvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

PermaFungi heeft het recht haar verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

 

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

 

De aangeboden producten staan vermeld in de catalogus op de website van de verkoper. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving en foto’s. Deze garanderen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product, met name wat betreft kleuren en vormen. 

Deze producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De beschikbaarheid wordt altijd getoond op de website van de verkoper. Als de koper een bestelling plaatst vlak voor de beschikbaarheid van de voorraad op de site wordt bijgewerkt, zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen en hem de mogelijkheid bieden om te wachten of om de bestelling van de niet-beschikbare artikelen zonder kosten te annuleren.

 

Artikel 4: Tarieven

 

De prijzen van de producten en diensten op de site zijn aangegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen). PermaFungi heeft het recht deze prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die van kracht zijn op het moment van bevestiging van de bestelling. 

De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van de verwerking, het transport en de levering van de bestelling, voor zover deze plaatsvinden in de hieronder vermelde landen. De afleverings- en verzendkosten zijn voor rekening van de koper (tenzij anders aangegeven op de website). Ze worden getoond, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over de plaats van levering.

 

Artikel 5: Landen

 

De online verkoop van producten en diensten op de website van de verkoper is enkel mogelijk voor kopers met verblijfplaats in België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland of Nederland.

 

Artikel 6: Bestellingen

 

De koper, die een product op de website van de verkoper wil kopen, moet verplicht:

producten toevoegen aan het winkelmandje;

het online bestelformulier invullen met zijn persoonlijke gegevens;

zijn bestelling valideren na controle;

de betaling verrichten onder de voorziene voorwaarden;

De contractuele informatie wordt dezelfde dag nog per e-mail bevestigd. De verkoop wordt pas definitief afgesloten na ontvangst van deze e-mail.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning hier volledige kennis van te hebben en het afzien van het recht zich te beroepen op de eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

 

Artikel 7: Verzakingsrecht

 

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product. 

Binnen deze termijn moet de consument een e-mail sturen naar info@PermaFungi.be met zijn wens afstand te doen van de levering en het geleverde product op eigen kosten en risico terugsturen naar de administratieve zetel van PermaFungi: Havenlaan 86C/99 3 1000 Brussel.

De producten moeten in hun originele verpakking, onbeschadigd, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en bewijs van orderbevestiging worden teruggestuurd. De aldus geretourneerde producten mogen niet zijn uitgepakt, niet verzegeld of op enigerlei wijze zijn gebruikt.

Onvolledige, beschadigde, aangetaste of bevuilde goederen door de klant worden niet teruggenomen.

Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten.

 

Artikel 8: Betaalmethoden

 

De betaling gebeurt via Bancontact, Visa, Mastercard of PayPal.

De bestelde artikelen blijven de exclusieve eigendom van PermaFungi tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

 

Artikel 9: Leveringen

 

De producten worden geleverd op het op het bestelformulier vermelde adres dat enkel in de overeengekomen landen mag liggen.

De op het artikelformulier aangegeven tijden zijn indicatieve tijden en komen overeen met de verzendtijden plus de levertijd.

PermaFungi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering als gevolg van de verantwoordelijkheid van de post. Er vindt geen terugbetaling van de bestelling plaats zolang deze niet aan de afzender is teruggezonden.

In geval van betaling per bankoverschrijving wordt de bestelling pas verwerkt na ontvangst van het bedrag. Bijgevolg gelden in dit geval de termijnen vanaf de dag van ontvangst van de betaling. Deze kunnen dus afwijken van de termijnen die vermeld staan op de dag van plaatsing van de bestelling.

 

Artikel 10: Garantie

 

Ten aanzien van de consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van non-conformiteit van een verkocht product dat binnen de 2 maanden na levering van het artikel wordt vastgesteld, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk en nauwkeurig per aangetekende brief of e-mail op de hoogte brengen.

Deze garantie dekt enkel de gebreken aanwezig op het ogenblik van de levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, worden niet gedekt door de garantie.

 

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

 

De verkoper, in het online verkoopproces, is enkel gebonden aan een middelenverbintenis; Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de service, of andere onbedoelde problemen.

De gegevens op de site worden ook te goeder trouw gegeven. De links naar de websites van de partners worden enkel ter informatie verstrekt. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze sites.

 

Artikel 12: Persoonlijke gegevens

 

De informatie die u ons verstrekt (naam, adres, e-mail, telefoon) is noodzakelijk voor de verwerking, betaling en levering van bestellingen. Bepaalde informatie kan worden doorgegeven aan bedrijven die betrokken zijn bij de levering van uw producten. Deze informatie wordt opgeslagen in onze database voor een beperkte periode van 3 jaar. Na deze periode worden de gegevens van personen die niet langer actief zijn op onze site definitief verwijderd. Uw bankkaartgegevens worden enkel bewaard voor de duur van de betalingstransactie.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief staat u ons toe om u promotionele of informatieve e-mails te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan elke pagina van onze e-mails.

U beschikt over een permanent recht van toegang tot en rectificatie van alle gegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving. U kunt toegang tot uw persoonlijke gegevens aanvragen door ons te mailen naar info@permafungi.be.

In geval van een geschil heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Artikel 13: Geschillenbeslechting

 

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij er bindende bepalingen van openbare orde zijn.

PermaFungi